Zrealizowane projekty

Klub Integracji Społecznej POD ANIOŁEM

by admin admin Brak komentarzy

„Klub Integracji Społecznej POD ANIOŁEM”

 

realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,

Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Projekt realizowany przez przez firmę 4C Centrum Ekonomii Społecznej

Krzysztof Musiatowicz, Gminą Dobrzany/Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Fundacją Pod Aniołem.

Umowa nr.: UDA-POKL.07.02.01-32-061/12-00

Celem głównym projektu jest podniesienie aktywności społecznej i zawodowej i zwiększenie
dostępu do zatrudnienia 45 osób niezatrudnionych, korzystających przed przystąpieniem do
projektu z pomocy finansowej Ośrodka Pomocy Społecznej dłużej niż 6 miesięcy przez
utworzenie Klubu Integracji Społecznej w Dobrzanach w styczniu 2013 r. i jego działanie przez minimum 26 miesięcy.
Formy oferowanego wsparcia:
a. animację,
b. reintegrację społeczną:
– warsztaty interpersonalne,
– pracę socjalną,
– usługi dodatkowych – wizaż
– wsparcie asystenta rodziny,
– wsparcie mediatora,
– doradztwo prawne.
c. reintegrację zawodową:
– doradztwo zawodowe,
– warsztaty zawodowe,
– szkolenia zawodowe,
– wsparcie trenera zatrudnienia wspieranego,
– staże zawodowe.
Projekt realizowany jest w terminie od 01.01.2013 r. do 31.03.2015 r.

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w regionie stargardzkim

by admin admin Brak komentarzy

„Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w regionie stargardzkim”;

 

Projekt jest realizowany na obszarze regionu stargardzkiego tj. powiatu stargardzkiego, pyrzyckiego, myśliborskiego, gryfińskiego i choszczeńskiego przez firmę „4C Centrum Ekonomii Społecznej Krzysztof Musiatowicz” ze Szczecina w partnerstwie z Fundacją „Pod Aniołem” z Dobrzan, Gminą Pyrzyce i Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pyrzycach oraz firmą „Aktywa Plus Emilia Kowalska” ze Szczecina.

Priorytet VII. Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmacnianie sektora ekonomii społecznej.

Celem projektu jest kompleksowe wsparcie oraz wzmocnienie potencjału sektora ekonomii społecznej, czyli: organizacji pozarządowych – fundacji i stowarzyszeń, spółek non profit, Zakładów Aktywności Zawodowej, Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Towarzystw Ubezpieczeń Wzajemnych, spółdzielni pracy, inwalidów, niewidomych, a także spółdzielni socjalnych. Realizatorzy programu zamierzają także utworzyć partnerstwa lokalne na rzecz ekonomii społecznej, poprzez organizację warsztatów partnerskich przeznaczonych dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy, instytucji pomocy i integracji społecznej, podmiotów ekonomii społecznej oraz lokalnych liderów.

W projekcie mogą wziąć udział osoby w wieku aktywności zawodowej, zamieszkałe
w regionie stargardzkim, będące pracownikami instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej, jednostek samorządu terytorialnego oraz posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

Uczestnicy programu mają szansę pozyskać wszelkie informacje na temat ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej, a także wziąć udział w szkoleniach ze spółdzielczości socjalnej, marketingu, pozyskiwania klienta i rynków zbytu, księgowości, doradztwa biznesowego, aspektów prawnych prowadzenia działalności gospodarczej
w sektorze ekonomii społecznej, równości szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy, elastycznych form zatrudnienia oraz pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania,
w szczególności w postaci preferencyjnych pożyczek na rozwój działalności. Otrzymają również wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej w formie spółdzielni socjalnej w wysokości do 20 tys. na osobę – członka założyciela spółdzielni socjalnej oraz wsparcia  pomostowego w wysokości do 1500 zł na osobę.

TAKI JAK JA – Kampania społeczna na rzecz integracji osób niepełnosprawnych

by admin admin Brak komentarzy

„TAKI JAK JA – Kampania społeczna na rzecz integracji osób niepełnosprawnych”

 

Fundacja Pod Aniołem wspólnie z Związkiem Liderów Sektora Usług Biznesowych ABSL, Związkiem Pracodawców Pomorza Zachodniego, Północną Izbą Gospodarczą i Siecią Zachodniopomorską Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej, w miesiącach sierpień–listopad organizować będzie w różnych miejscach Szczecina, Koszalina i Świnoujścia spotkania dla pracodawców.

Podczas spotkań będzie można uzyskać informacje na temat korzyści i specyfiki zatrudniania osób niepełnosprawnych. Przybliżona zostanie wiedza na temat warunków zatrudniania, jak również profitów i refundacji przysługujących z tego tytułu.

W ramach kampanii powstały spoty prezentujące pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne. Bohaterami spotów pokazujących dobre praktyki są: Spółdzielnia Socjalna Nowa Przystań, „4C Centrum Ekonomii Społecznej” i PDC Logistics.

Potrzebne są działania, które uświadamiałyby społeczności, że niepełnosprawność nie powinna wpływać na postrzeganie drugiej osoby i  jej udziału w życiu społecznym. Bardzo często brak wiedzy o niepełnosprawności stanowi dużą barierę  związaną z decyzją pracodawcy o zatrudnieniu osoby niepełnosprawnej. Chcemy to zmienić, propagując wiedzę na temat zatrudniania i zarządzania osobami z niepełnosprawnością. Naszym celem jest zachęcanie pracodawców do zatrudniania osób niepełnosprawnych i promowanie wiedzy
o ich zdolnościach, znaczeniu oraz wkładzie w rynek pracy. Osoby z niepełnosprawnościami funkcjonują aktywnie, są często zdeterminowane i samodzielne, posiadają przyjaciół, są radośni, pełni marzeń, pasji i odwagi. Nadto są ambitni, lojalni i dbają o swoje miejsce pracy lub nauki, chcą się uczyć i rozwijać.

Materiały kampanii będzie można zobaczyć i usłyszeć za pośrednictwem mediów oraz stron i profili społecznościowych partnerów społecznych i biznesowych kampanii takich jak: Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych ABSL, Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego, Północna Izba Gospodarcza i Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej, Zachodniopomorska Federacja Pozarządowa Szczecińskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3, Kooperatywa Łaźnia, 4 COOP, Uszyte I., INTERGACJA.ORG tworzona przez Fundację Integracja i Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji.

Projekt finansowany jest ze środków PFRON przekazanych za pośrednictwem Województwa Zachodniopomorskiego.

 

Kwota dofinansowania: 100 000 PLN

Aktywni zawodowo!

by admin admin Brak komentarzy

„Aktywni zawodowo!”

 

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Priorytet VI, Działanie 6.5. Kompleksowe wsparcie dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i poszukujących pracy znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy obejmujące pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa oraz zwiększenie możliwości zatrudnienia wśród 60 osób, w tym 52 kobiet i 8 mężczyzn, poprzez udzielenie wsparcia aktywizacyjnego (podstawowego
i rozszerzonego) wśród osób biernych zawodowo zamieszkujących teren gmin: Dobrzany, Chociwel, Ińsko, Dolice, Marianowo, Suchań, Stara Dąbrowa, Przelewice, Recz, Pełczyce, w terminie do III 2018.

W ramach pr. realizowana jest indywidualna i kompleksowa aktywizacja zawodowo-edukacyjna, która opiera się na diagnozie kompetencji miękkich, zawodowych oraz diagnozie środowiskowej oraz opracowaniu indywidualnej ścieżki wsparcia (IPD).

Projekt zakłada kompleksowe wsparcie w procesie poszukiwania zatrudnienia opartym na intensywnej pracy trenera zatrudnienia świadczącego usługi doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy. Obejmuje WSPARCIE PODSTAWOWE w formie: szczegółowej diagnozy posiadanych predyspozycji, umiejętności, kwalifikacji, po cechy osobowościowe i diagnozę środowiskową oraz opracowanie indywidualnych planów wsparcia i rozwoju, a także intensywne wsparcie trenera zatrudnienia w procesie poszukiwania pracy i zdobywania umiejętności przydatnych w procesie poszukiwania pracy; oraz WSPARCIE ROZSZERZONE: specjalistyczne szkolenia zawodowe, staże zawodowe u pracodawców oraz wsparcie mobilności poprzez zapewnienie w pierwszym okresie środków finansowych na dojazdy do pracy.

Zakładane rezultaty:
– podjęcie zatrudnienia przez 27 osób, w tym przez min. 39% kobiet, 33% osób niepełnosprawnych, 38% osób o niskich kwalifikacjach oraz 33% osób w wieku 50+
– zdobycie i podniesienie kwalifikacji zawodowych wśród 28 osób poprzez uczestnictwo w profesjonalnych szkoleniach zawodowych
– nabycie doświadczenia zawodowego przez 40 osób, poprzez staże zawodowe u pracodawców i podjęcie zatrudnienie

 

Dofinansowanie UE: 758 763,13 zł

Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej

by admin admin Brak komentarzy

„Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej – przedsiębiorstwa społeczne w regionie szczecineckim”

 

Siec Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej, tworzona przez: Koszalińską Agencję Rozwoju Regionalnego S. A., Fundację „Nauka dla Środowiska”, Gminę Miejską Wałcz, „4C Centrum Ekonomii Społecznej” Sp. z o.o., Aktywa Plus Emila Kowalska, Fundację Pod Aniołem oraz Fundację Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych COMES, realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt.: „Siec Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej – przedsiębiorstwa społeczne w regionie szczecineckim”

Celem głównym projektu jest: przygotowanie 40 osób, 2 podmiotów uprawnionych do założenia przedsiębiorstwa społecznego (PS) i/lub 2 przedsiębiorstw społecznych (PS) do utworzenia 20 miejsc pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w min. 2 przedsiębiorstwach społecznych (PS) na terenie subregionu szczecineckiego do 31.12.2018 r. dzięki podniesieniu kompetencji i/lub kwalifikacji oraz zwiększenie dostępu do usług
i kapitału.

Dofinansowanie projektu z UE: 840 611,75

Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej

by admin admin Brak komentarzy

 „Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej – przedsiębiorstwa społeczne w regionie koszalińskim”

 

Działanie 7.4 RPO WZP 2014-2020
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla regionu koszalińskiego oferuje wsparcie finansowe oraz szkoleniowo – doradcze dla osób i podmiotów uprawnionych do zakładania przedsiębiorstw społecznych i/lub tworzenia nowych miejsc pracy w istniejących przedsiębiorstwach społecznych.

Kto może skorzystać z dotacji?
osoby fizyczne ukierunkowane na założenie przedsiębiorstwa społecznego (w tym uprawnione do założenia spółdzielni socjalnej), podmioty ukierunkowane na założenie przedsiębiorstwa społecznego (w tym uprawnione do założenia spółdzielni socjalnej), przedsiębiorstwa społeczne (w tym spółdzielnie socjalne).

Na co można uzyskać dotację?
I. Przyznanie wsparcia finansowego na stworzenie nowych miejsc pracy w wysokości średnio 20 000 zł na jedno miejsce pracy.
Istnieje możliwość sfinansowania następujących wydatków inwestycyjnych:
składniki majątku trwałego, wyposażenie; koszty prac remontowych i budowlanych,
dostosowanie budynków, pomieszczeń i miejsc pracy do podejmowanej działalności gospodarczej,
środki obrotowe.
II. Przyznanie wsparcia pomostowego w formie finansowej, które świadczone będzie przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy i nie dłuższy niż 12, w wysokości średnio 1000 zł, czyli niezbędnej do sfinansowania podstawowych kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa społecznego/spółdzielni socjalnej w początkowym okresie działania.

Istnieje możliwość sfinansowania następujących rodzajów kosztów:
pracowniczych: narzuty do wynagrodzeń opłacane przez pracodawcę,
eksploatacji pomieszczeń (w tym czynsz, wynajem, opłaty za energię elektryczną, cieplną, gazową i wodę),
usług pocztowych,
usług telekomunikacyjnych – telefon, Internet,
usług księgowych,
koszty materiałów biurowych,
koszty ubezpieczenia majątku/ środków trwałych.
Dotacja jest udzielana w oparciu o Wniosek i na podstawie biznesplanu. W ramach projektu udzielamy wsparcia doradcy biznesowego, który pomaga w przygotowaniu tych dokumentów.

 

Dofinansowanie UE: 825 626,25 zł

Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej

by admin admin Brak komentarzy

„Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej – przedsiębiorstwa społeczne w regionie szczecińskim”

 

Projekt „Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej – przedsiębiorstwa społeczne w regionie szczecińskim” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

 

Cel główny projektu: 50 osób (35 kobiet, 15 mężczyzn), 4 podmioty uprawnione do założenia przedsiębiorstwa społecznego i 1 przedsiębiorstwo społeczne zostanie przygotowanych do utworzenia 25 miejsc pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w min. 3 nowych przedsiębiorstwach społecznych na terenie regionu szczecińskiego do 31.12.2018r., dzięki realizacji kompleksowej ścieżki-podniesienia kompetencji i/lub kwalifikacji oraz zwiększenia dostępu do usług i kapitału.

 

Dofinansowanie UE: 1 052 393,16 zł

Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej

by admin admin Brak komentarzy

„Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej – przedsiębiorstwa społeczne w regionie stargardzkim”

 

„Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej – przedsiębiorstwa społeczne
w regionie stargardzkim” realizowany jest w partnerstwie z Koszalińską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A., Gminą Miejską Wałcz, Fundacją Nauka dla Środowiska, firmą Aktywa Plus Emilia Kowalska,
„4C Centrum Ekonomii Społecznej” Sp. z o.o., Gminą Pyrzyce oraz Fundacją Pod Aniołem.

Cel głównym projektu jest przygotowanie 40 osób, 2 podmiotów uprawnionych do założenia przedsiębiorstwa społecznego (PS) oraz 2 przedsiębiorstw społecznych do utworzenia 18 miejsc pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w min. 4 przedsiębiorstwach społecznych na terenie regionu stargardzkiego tj. powiatu stargardzkiego, choszczeńskiego, gryfińskiego, myśliborskiego
i pyrzyckiego do 31.12.2018 r. dzięki podniesieniu kompetencji i/lub kwalifikacji oraz zwiększeniu dostępu do usług i kapitału.

Projekt dąży do rozwoju sektora ekonomii społecznej i wzrostu jego znaczenia w gospodarce poprzez wzrost poziomu zatrudnienia w przedsiębiorstwach społecznych i rozwój sektora ekonomii społecznej w regionie stargardzkim, poprzez tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych.

Działania przewidziane w projekcie skierowane są do: osób fizycznych i podmiotów ukierunkowanych na założenie przedsiębiorstw społecznych, w tym spółdzielni socjalnych.

Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej dzięki zastosowaniu indywidualnych ścieżek wsparcia bazujących na instrumentach takich jak: szkolenia, w tym szkolenia zawodowe, doradztwo, w tym doradztwo zawodowe, wsparcie psychologiczne, mentoring, coaching,
a także możliwość zapoznania się z podmiotami funkcjonującymi w sektorze ekonomii społecznej (wizyty studyjne), umożliwi podniesienie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i/lub prowadzenia i/lub rozwijania przedsiębiorstwa społecznego, w tym spółdzielni socjalnej 40 odbiorcom działań. Następnie zostanie utworzonych 18 trwałych miejsc. Projekt dąży do rozwoju sektora ekonomii społecznej i wzrostu jego znaczenia w gospodarce poprzez wzrost poziomu zatrudnienia
w przedsiębiorstwach społecznych i rozwój sektora ekonomii społecznej w regionie stargardzkim, poprzez tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych.

 

Dofinansowanie UE: 842 027,00 zł

Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej

by admin admin Brak komentarzy

„Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej – Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla regionu szczecińskiego”

 

Projekt „Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej – OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ DLA REGIONU SZCZECIŃSKIEGO” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

 

Umowa nr.: Umowa nr.: UDA-RPZP.07.03.00-32-K001/16-00.

Dofinansowanie UE: 4 071 619,85 zł

 

O projekcie

Projekt „Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej – Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla regionu szczecińskiego” realizowany jest w ramach Działania 7.3 Wsparcie dla utworzenia i/lub funkcjonowania instytucji wspierających ekonomię społeczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.

Cel projektu: 15 środowisk lokalnych i 310 prozatrudnieniowych PES zostanie przygotowanych do zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub ubóstwem , dzięki zwiększeniu dostępu do komplementarnych usług i pomocy w pozyskaniu kapitału w subregionie szczecińskim do 31.12.2019.

Planowane efekty:

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie – 501

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego, które zostały objęte wsparciem w ramach projektu – 501

Liczba podmiotów ekonomii społecznej objętych wsparciem – 310

Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej

by admin admin Brak komentarzy

„Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej – Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla regionu szczecineckiego”

 

Siec Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej, tworzona przez: Koszalińską Agencję Rozwoju Regionalnego S. A., Fundację „Nauka dla Środowiska”, Gminę Miejską Wałcz, ,4C Centrum Ekonomii Społecznej” Sp. z o.o., Aktywa Plus Emila Kowalska, Fundację Pod Aniołem oraz Fundację Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych COMES, realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt.: „Siec Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej dla regionu szczecineckiego”

Umowa nr.: UDA-RPZP.07.03.00-32-K003/16-00.

Celem głównym projektu jest poprawa kondycji finansowej i potencjału  min. 100 podmiotów ekonomii społecznej do zatrudnienia, w tym osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na terenie regionu szczecineckiego do 30.06.2019 r. dzięki zwiększeniu dostępu do komplementarnego wsparcia dla tych podmiotów oraz uaktywnieniu środowisk lokalnych.

 

Dofinansowanie projektu z UE: 4 132 996,09 zł