Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w regionie stargardzkim

„Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w regionie stargardzkim”;

 

Projekt jest realizowany na obszarze regionu stargardzkiego tj. powiatu stargardzkiego, pyrzyckiego, myśliborskiego, gryfińskiego i choszczeńskiego przez firmę „4C Centrum Ekonomii Społecznej Krzysztof Musiatowicz” ze Szczecina w partnerstwie z Fundacją „Pod Aniołem” z Dobrzan, Gminą Pyrzyce i Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pyrzycach oraz firmą „Aktywa Plus Emilia Kowalska” ze Szczecina.

Priorytet VII. Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmacnianie sektora ekonomii społecznej.

Celem projektu jest kompleksowe wsparcie oraz wzmocnienie potencjału sektora ekonomii społecznej, czyli: organizacji pozarządowych – fundacji i stowarzyszeń, spółek non profit, Zakładów Aktywności Zawodowej, Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Towarzystw Ubezpieczeń Wzajemnych, spółdzielni pracy, inwalidów, niewidomych, a także spółdzielni socjalnych. Realizatorzy programu zamierzają także utworzyć partnerstwa lokalne na rzecz ekonomii społecznej, poprzez organizację warsztatów partnerskich przeznaczonych dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy, instytucji pomocy i integracji społecznej, podmiotów ekonomii społecznej oraz lokalnych liderów.

W projekcie mogą wziąć udział osoby w wieku aktywności zawodowej, zamieszkałe
w regionie stargardzkim, będące pracownikami instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej, jednostek samorządu terytorialnego oraz posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

Uczestnicy programu mają szansę pozyskać wszelkie informacje na temat ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej, a także wziąć udział w szkoleniach ze spółdzielczości socjalnej, marketingu, pozyskiwania klienta i rynków zbytu, księgowości, doradztwa biznesowego, aspektów prawnych prowadzenia działalności gospodarczej
w sektorze ekonomii społecznej, równości szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy, elastycznych form zatrudnienia oraz pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania,
w szczególności w postaci preferencyjnych pożyczek na rozwój działalności. Otrzymają również wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej w formie spółdzielni socjalnej w wysokości do 20 tys. na osobę – członka założyciela spółdzielni socjalnej oraz wsparcia  pomostowego w wysokości do 1500 zł na osobę.