Klub Integracji Społecznej POD ANIOŁEM

„Klub Integracji Społecznej POD ANIOŁEM”

 

realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,

Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Projekt realizowany przez przez firmę 4C Centrum Ekonomii Społecznej

Krzysztof Musiatowicz, Gminą Dobrzany/Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Fundacją Pod Aniołem.

Umowa nr.: UDA-POKL.07.02.01-32-061/12-00

Celem głównym projektu jest podniesienie aktywności społecznej i zawodowej i zwiększenie
dostępu do zatrudnienia 45 osób niezatrudnionych, korzystających przed przystąpieniem do
projektu z pomocy finansowej Ośrodka Pomocy Społecznej dłużej niż 6 miesięcy przez
utworzenie Klubu Integracji Społecznej w Dobrzanach w styczniu 2013 r. i jego działanie przez minimum 26 miesięcy.
Formy oferowanego wsparcia:
a. animację,
b. reintegrację społeczną:
– warsztaty interpersonalne,
– pracę socjalną,
– usługi dodatkowych – wizaż
– wsparcie asystenta rodziny,
– wsparcie mediatora,
– doradztwo prawne.
c. reintegrację zawodową:
– doradztwo zawodowe,
– warsztaty zawodowe,
– szkolenia zawodowe,
– wsparcie trenera zatrudnienia wspieranego,
– staże zawodowe.
Projekt realizowany jest w terminie od 01.01.2013 r. do 31.03.2015 r.