SZOWES-OWES w regionie koszalińskim

SZOWES-OWES w regionie koszalińskim [RPZP.07.03.00-32-K003/18-00]

 

Obszar realizacji projektu:

– teren powiatów: białogardzkiego, kołobrzeskiego, koszalińskiego, sławieńskiego oraz Miasta Koszalin.

 

Okres realizacji:

od 01 lipca 2019 r. do 30 kwietnia 2023 roku.

 

Cel główny projektu:

Przyczynienie się do rozwoju sektora ekonomii społecznej i wzrostu jego znaczenia w gospodarce poprzez zwiększanie osiąganych zysków, wzrost zatrudnienia i specjalizację w danej branży.  Planujemy to osiągnąć poprzez utworzenie 58 nowych miejsc pracy w PES, wzmocnienie konkurencyjności i zdolności rozwojowych 100 PES oraz wsparcie 600 osób fizycznych w zakresie uzyskania wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia, prowadzenia i rozwijania PS/PES.

 

Cele szczegółowe:


Kwota dofinansowania Projektu z UE:  9 918 812,86 zł


Działania OWES współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

 

Więcej informacji:

www.szowes.pl